Lin 对 element 里一些常用的组件进行了样式重写,使其符合 Lin 风格,重写样式文件位置所在;基础组件API使用与 element 保持不变。

# Button 按钮

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/basic/button

# Switch 开关

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/switch

# Rate 评分

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/rate

# Tabs 标签页

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/navigation/tab

# Table 表格

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/table/combo

# Input 输入框

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/input

# Radio 单选框

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/radio

# CheckBox 复选框

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/checkbox

# Select 选择器

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/form/select

演示效果: http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/navigation/breadcrumb

# Tag 标签

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/data/tag

# Badge 标记

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/data/badge

# Dialog 对话框

演示效果:http://face.cms.talelin.com/#/lin-cms-ui/other/dialog